Różana 13,
63-700 Krotoszyn

+48 694 417 218
andrzej.mieloch@o2.pl

Ochrona

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów, a także opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących stwarzać zagrożenia wybuchowe (...)

Przeciwpożarowa

Doradztwo przy doborze i stosowaniu: urządzeń przeciwpożarowych, podręcznego sprzętu gaśniczego – pod względem ilościowym i jakościowym, stosowaniu oddzieleń przeciwpożarowych (...)

Andrzej

Przeprowadzanie szkoleń dla grup pracowniczych z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej, w tym również dla osób wyznaczonych na podstawie art. 209 K.P. do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów (...)

Mieloch

Organizacja i nadzór nad przebiegiem praktycznych ćwiczeń sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji. Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu lub firmy (...)Profesjonalne wykonywanie powierzonych zadań zapewnia współpraca
Z FIRMĄ "AGWAL"

Autoryzowanym Zakładem Serwisowym Konserwacji i Naprawy Sprzętu Przeciwpożarowego w Bożacinie przy ulicy Ogrodowej 24 - ZAPRASZAM !

www.agwal.pl

Uczestnictwo i ukończenie szkoleń w zakresie wykonywania czynności kontrolno- rozpoznawczych zorganizowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w W-wie oraz szkolenia w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dot. odbiorów budynków i wymagań w zakresie dokumentów odbiorowych przy stosowaniu wyrobów budowlanych zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów Techników Pożarnictwa pomoże Państwu podjąć decyzję o rzeczowej współpracy w tej dziedzinie.

SKLEP OGNIOWY

ZAPRASZA ! ! !

ZUE KROTOSZYN

ZAPRASZAM ! ! !

WEB MASTER

ZAPRASZAM ! ! !

Kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w firmie lub obiekcie.

 

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów, a także opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących stwarzać zagrożenia wybuchowe.

 Przygotowanie obiektów do kontroli i odbioru technicznego przez Państwową Straż Pożarną.

 Doradztwo przy doborze i stosowaniu:

 • urządzeń przeciwpożarowych,
 • podręcznego sprzętu gaśniczego – pod względem ilościowym i jakościowym,
 • stosowaniu oddzieleń przeciwpożarowych do wymaganej klasy odporności ogniowej,
 • oznakowaniu kierunków i wyjść ewakuacyjnych, urządzeń przeciwpożarowych itp.
 • wewnętrznej sieci hydrantowej oraz sieci wodociągowej przeciwpożarowej do zewnętrznego gaszenia pożaru,

Organizacja i nadzór nad przebiegiem praktycznych ćwiczeń sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji.

 Przeprowadzanie szkoleń dla grup pracowniczych z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej, w tym również dla osób wyznaczonych na podstawie art. 209 Kodeksu Pracy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i sprawowania nadzoru nad przebiegiem ewakuacji.

 Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu lub firmy.

 

Комплексні послуги в галузі консультування та нагляду за дотриманням протипожежних норм на підприємстві чи об'єкті.

Розробка Інструкцій з пожежної безпеки для об'єктів, а також розробка оцінки вибухонебезпеки для технологічних процесів із використанням матеріалів, які можуть створювати вибухонебезпеку.

Підготовка об'єктів до інспекції та технічного приймання Державною пожежною службою.

Поради щодо вибору та використання:

 • протипожежні пристрої,
 • ручне пожежне обладнання - за кількістю та якістю,
 • використання протипожежних перегородок до необхідного класу вогнестійкості,
 • розмітка напрямків та аварійних виходів, протипожежні пристрої тощо.
 • внутрішня гідрантна мережа та протипожежна водопровідна мережа для зовнішнього пожежогасіння,

Організація та нагляд за ходом практичних вправ з перевірки організації та умов евакуації.

Проведення тренінгу для груп працівників у галузі запобігання пожежам, в тому числі для осіб, визначених відповідно до ст. 209 КЗпП для здійснення діяльності у сфері пожежогасіння та нагляду за процесом евакуації.

Постійний нагляд за дотриманням норм протипожежного захисту в приміщеннях об’єкта чи компанії.

 

Comprehensive services in the field of consulting and supervision over compliance with fire regulations in the company or facility.

 

Development of the Fire Safety Instructions for facilities, as well as the development of an explosion risk assessment for technological processes with the use of materials that may create explosive hazards.


Preparation of facilities for inspection and technical acceptance by the State Fire Service.


Advice on the selection and use of:

 • fire-fighting devices,
 • handheld firefighting equipment - in terms of quantity and quality,
 • use of fire partitions to the required fire resistance class,
 • marking directions and emergency exits, fire-fighting devices, etc.
 • internal hydrant network and fire water supply network for external fire fighting,


Organization and supervision over the course of practical exercises to check the organization and conditions of evacuation.


Conducting training for employee groups in the field of fire prevention, including for persons designated pursuant to art. 209 of the Labor Code to perform activities in the field of fire fighting and supervision of the evacuation process.


Constant supervision over compliance with fire protection regulations on the premises of the facility or company.

Ochrona Przeciwpożarowa Andrzej Mieloch

to połączenie profesjonalizmu, wieloletniego doświadczenia w tej dziedzinie, doskonałej znajomości branży, zaangażowania w wykonywane obowiązki oraz indywidualnego podejścia do potrzeb każdego klienta. Oferuję fachową i rzetelną obsługę, elastyczność dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb, profesjonalizm w każdym aspekcie oraz terminowość wykonania usług.

Ochrona Przeciwpożarowa - Andrzej Mieloch

Moja oferta

Moja oferta polega na doradztwie prawnym i technicznym dot. dostosowania obiektów do obecnie obowiązujących wymagań i przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej zarówno już istniejących, jak i nowo oddanych do użytkowania. Zapraszam do współpracy instytucje oraz prywatnych przedsiębiorców.

ANDRZEJ MIELOCH
Ochrona Przeciwpożarowa

Moi Szanowni Klienci